Bývanie z nadhľadom

Office: Masarykova 23, 080 01 Prešov
Phone: +421 915 791 842
Email: info@promium.sk

PROMIUM a.s., Samostatný finančný agent
Sídlo: Holländerova 12606/21, 080 01 Prešov,
Korešpondenčná adresa: PROMIUM a.s., Masarykova 23, 080 01 Prešov
IČO: 48 274 135, Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa Vložka č. 6248/B
Registračné číslo v NBS : 211 350, Číslo povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia a kapitálového trhu: ODT – 14548/2015-1.
Číslo povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov a poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov: ODT 14548/2015-1.